Federal civil rights laws prohibit certain health programs and activities from discriminating on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex stereotyping. The laws apply to health programs and activities that receive funding from the Federal government, are administered by a Federal agency or are offered on a public Health Insurance Marketplace. Health plans that are subject to the laws include Medicare Part D plans, Medicaid plans, health plans offered by issuers on Health Insurance Marketplaces, and certain employee health benefit plans. If you have questions about whether these Federal civil rights laws apply to your plan, please contact your health plan at the number in your benefit plan materials.

If your health plan is subject to these Federal civil rights laws, it complies with the laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex and does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex.

Please be advised that we do not exclude people or treat them different because of race, color, national origin, ethnicity/ancestry, age, disability, sex (including pregnancy, sexual orientation, gender identity, gender expression, or transgender status), genetic information or religion.

Your health plan provides appropriate aids and services, free of charge, when necessary to ensure that people with disabilities have an equal opportunity to communicate effectively with us, such as:

  • Auxiliary aids and services
  • Qualified interpreters
  • Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats)

If you need these services, call the phone number on your benefit ID card.

If you believe these services have not been appropriately provided to you or you have been discriminated against on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance by mail, fax, or email with your health plan’s Civil Rights Coordinator.

You may also contact us at:

Advanced Dental Management, LLC

Attn: General Counsel
500 Chapman Street, Suite 201
Canton, MA 02021
Phone: 1-781-562-3447

You may file a grievance in by mail. If you need help filing a grievance, contact us and a representative is available to help you.

You may also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/smartscreen/main.jsf  or by mail or phone at:

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, DC 20201
1-800-368-1019, 1-800-537-7697 (TDD)

Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

ATTENTION

Language assistance services, free of charge, are available to you. Call Customer Care at the number on your benefit ID card (TTY: 711).

ENGLISH:

If you speak a language other than English, free language assistance services are available. Call the phone number on your member ID card or listed on this webpage.

SPANISH:

Si habla un idioma que no sea inglés, se encuentran disponibles servicios gratuitos de asistencia de idiomas. Visite nuestro sitio web o llame al número de teléfono que figura en este documento.

TRADITIONAL CHINESE:

如果您使用英文以外的語言,我們將提供免費的語言協助服務。請瀏覽我們的網站或撥打本文件中所列的電話號碼。

TAGALOG :

Kung hindi Ingles ang wikang inyong sinasalita, may maaari kayong kuning mga libreng serbisyo ng tulong sa wika. Bisitahin ang aming website o tawagan ang numero ng telepono na nakalista sa dokumentong ito.

FRENCH:

Si vous parlez une autre langue que l’anglais, des services d’assistance linguistique gratuits vous sont proposés. Visitez notre site Internet ou appelez le numéro indiqué dans ce document.

VIETNAMESE:

Nếu quý vị nói một ngôn ngữ khác với Tiếng Anh, chúng tôi có dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí. Xin vào trang mạng của chúng tôi hoặc gọi số điện thoại ghi trong tài liệu này.

GERMAN:

Wenn Sie eine andere Sprache als Englisch sprechen, stehen Ihnen kostenlose Sprachdienste zur Verfügung. Besuchen Sie unsere Website oder rufen Sie die Telefonnummer in diesem Dokument an.

KOREAN:

영어가 아닌 언어를 쓰시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 저희 웹사이트를 방문하시거나 본 문서에 기재된 전화번호로 연락해 주십시오.

RUSSIAN:

Если вы не владеете английским и говорите на другом языке, вам могут предоставить бесплатную языковую помощь. Посетите наш веб-сайт или позвоните по номеру, указанному в данном документе.

ARABIC:

تنبيه: إذا كنت تتحدث اللغة العربية، فإن خدمات المساعدة اللغوية سوف تتوفر لك مجانًا. اتصل برقم الهاتف الموجود على بطاقة هوية العضو الخاصة بك أو الرقم المذكور على هذا الموقع الإلكتروني.

HINDI:

अगर आप अंग्रेजी के अलावा कोई अन्य भाषा बोलते हैं, तो मुफ्त भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। हमारी वेबसाइट परजाएं या इस दस्तावेज़ में दिए गए फोन नंबर पर कॉल करें।

ITALIAN:

Nel caso Lei parlasse una lingua diversa dall’inglese, sono disponibili servizi di assistenza linguistica gratuiti. Visiti il nostro sito web oppure chiami il numero di telefono elencato in questo documento.

PORTUGUESE:

Caso você seja falante de um idioma diferente do inglês, serviços gratuitos de assistência a idiomas estão disponíveis. Acesse nosso site ou ligue para o número de telefone presente neste documento.

HAITIAN CREOLE:

Si ou pale yon lòt lang ki pa Anglè, wap jwenn sèvis asistans pou lang gratis ki disponib. Vizite sitwèb nou an oswa rele nan nimewo telefòn ki make nan dokiman sa a.

POLISH:

Jeżeli nie posługują się Państwo językiem angielskim, dostępne są bezpłatne usługi wsparcia językowego. Proszę odwiedzić naszą witrynę lub zadzwonić pod numer podany w niniejszym dokumencie.

JAPANESE:

英語をお話しにならない方は、無料の言語支援サービスを受けることができます。弊社のウェブサイトにアクセスするか、または本書に記載の電話番号にお問い合わせください。

ALBANIAN:

Nëse nuk flisni gjuhën angleze, shërbime ndihmëse gjuhësore pa pagesë janë në dispozicionin tuaj. Vizitoni faqen tonë në internet ose merrni në telefon numrin e telefonit në këtë dokument.

AMHARIC:

ከእንግሊዝኛ ሌላ ቋንቋ የሚናገሩ ከሆነ ነጻ የቋንቋ ድጋፍ አገልግሎቶችን ማግኘት ይቻላል። የእኛን ድረ-ገጽ ይጎብኙ ወይም በዚህ ሰነድ ላይ የተዘረዘረውን ስልክ ቁጥር በመጠቀም ይደውሉ።

ARMENIAN:

Եթե խոսում եք անգլերենից բացի մեկ այլ լեզվով, ապա Ձեզ համար հասանելի են լեզվական աջակցման անվճար ծառայություններ։ Այցելեք մեր վեբ կայքը կամ զանգահարեք այս փաստաթղթում նշված հեռախոսահամարով։

BENGALI:

যদি আপনি ইংরেজী ব্যতীত অন্য কোনো ভাষায় কথা বলেনতাহলে বিনামূল্যের দোভাষীর পরিষেবা উপলব্ধ আছে।আমাদের ওয়েবসাইট দেখুন এবং এই নথিতে তালিকাভুক্ত ফোন নম্বরে ফোন করুন।

KHMER:

បើលោកអ្នកនិយាយភាសាផ្សេងក្រៅពីភាសាអង់គ្លេស សេវាកម្មជំនួយផ្នែកភាសាមានផ្ដល់ជូនដោយឥតគិតថ្លៃ។ សូមចូលមើលគេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំ ឬហៅទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលមានរាយនៅក្នុងឯកសារនេះ។

SERBO-CROATIAN:

Ako govorite neki jezik koji nije engleski, dostupne su besplatne jezičke usluge. Posetite našu internet stranicu ili nazovite broj telefona navedenog u ovom dokumentu.

DINKA:

Na ye jam thuɔŋdɛ̈t tënë thoŋ ë Dïŋlïth, ke kuɔɔny luilooi ë thok ë path aa tɔ̈ thïn. Nem ɣöt tɛ̈n internet tɛ̈dë ke yï cɔl akuën cɔ̈tmec cï gat thin në athör du yic.

DUTCH:

Als u een andere taal spreekt dan Engels, is er gratis taalondersteuning beschikbaar. Bezoek onze website of bel naar het telefoonnummer in dit document.

GREEK:

Εάν ομιλείτε άλλη γλώσσα εκτός της Αγγλικής, υπάρχουν δωρεάν υπηρεσίες στη γλώσσα σας. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας ή καλέστε τον αριθμό τηλεφώνου που αναγράφεται στο παρόν έγγραφο.

GUJARATI:

જો તમે અંગ્રેજી સિવાયની ભાષા બોલતા હો તો મફત ભાષાકીય સહાયતા સેવાઓ ઉપલબ્ધ છે. અમારી વેબસાઇટની મુલાકાત લો અથવા દસ્તાવેજમાં સૂચીબદ્ધ કરવામાં આવેલ ફોન નંબર પર કૉલ કરો.

HMONG:

Yog hais tias koj hais ib hom lus uas tsis yog lus Askiv, muaj cov kev pab cuam txhais lus dawb pub rau koj. Mus saib peb lub website los yog hu rau tus xov tooj sau teev tseg nyob rau hauv daim ntawv no.

LAO:

ຖ້າທ່ານເວົ້າພາສານອກເໜືອຈາກອັງກິດ, ການບໍຣິການ ຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາໂດຍບໍ່ເສັຽຄ່າແມ່ນມີໃຫ້ທ່ານ. ໄປທີ່ເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາ ຫຼື ໂທຕາມເບີໂທລະສັບທີ່ລະບຸໃນເອກະສານນີ້.

NAVAJO:

Bilagáana bizaad doo bee yáníłti’da dóó saad nááná ła’ bee yáníłti’go, ata’ hane’ t’áá jíík’e bee áká i’doolwołígíí hólǫ́. Béésh nitsékeesí bee na’ídíkid bá haz’ánígi ąą’ádíílííł éí doodago béésh bee hane’í bee nihich’į’ hodíílnih díí naaltsoos bikáá’íjį’.

PENNSYLVANIA DUTCH:

Wann du en Schprooch anners as Englisch schwetzscht, Schprooch Helfe mitaus Koscht iss meeglich. Bsuch unsere Website odder ruf die Nummer uff des Document uff.

FARSI:

اگر به زبان دیگری بجز انگلیسی گفتگو می کنید، کمک زبانی رایگان فراهم می باشد. به وبسایت ما مراجعه نمایید و یا به شماره تلفن که در سند ذیل

PUNJABI:

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇਜਾਓ ਜਾਂ ਿੲਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ROMANIAN:

Dacă vorbiți o altă limbă decât engleza, aveți la dispoziție servicii gratuite de asistență lingvistică. Vizitați site-ul nostru sau sunați la numărul de telefon specificat în acest document.

SYRIAC:

ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܟܹܐ ܗܲܡܙܡܝܼܬܘܿܢ ܠܸܫܵܢܵܐ ܐَܚܪܹܢܵܐ ܠܸܠ ܠܸܫܵܢܵܐ ܐܸܢܓܠܝܼܙܵܝܵܐ ، ܐܝܼܬܼ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܡܗܲܝܪܵܢܵܐ ܬܸܫܡܸܬܵܝܵܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ. ܣܲܚܒܪܘܿܢ ܠܫܘܿܦܵܐ

ܐܸܠܟܬܪܘܿܢܵܝܵܐ ، ܝܲܢ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܩܵܪܝܼܬܘܿܢ ܥܲܠ ܪܲܩܡܵܐ ܕܝܼܠܗ ܕܪܝܵܐ ܓܵܘ ܐܵܗܵܐ

THAI:

หากคุณพูดภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ สามารถขอรับบริการช่วยเหลือด้านภาษาได้ฟรี เข้าไปที่เว็บไซต์ของเรา หรือโทรติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ที่แสดงไว้ในเอกสารนี้

UKRAINIAN:

Якщо ви не говорите англійською, до ваших послуг безкоштовна служба мовної підтримки. Відвідайте наш веб-сайт або зателефонуйте за номером телефону, що зазначений у цьому документі.

URDU:

اگر آپ انگریزی کے علاوہ دوسری زبان بولتے ہیں تو، زبان سے متعلق مدد کی مفت خدمات دستیاب ہیں۔ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں

یا اس دستاویز میں درج فون نمبر پر کال کریں۔

YIDDISH:

אויב איר רעדט א שפראך אויסער ענגליש, זענען שפראך הילף סערוויסעס אוועילעבל. באזוכט אונזער וועבזייטל אדער רופט דעם

טעלעפאן נומער וואס שטייט אויף דעם דאקומענט.

Our dental practice welcomes new patients of all ages from Quincy, MA, and the surrounding areas of:

  • Braintree |
  • Milton |
  • Wollaston |
  • Weymouth

Our family dentistry in Quincy, MA also welcome patients from the below given nearby areas:-

617-773-2490 Schedule Now
Click to listen highlighted text!